เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้


อาจารย์รุ่งรุจน์ธนัน บุณยรักษ์ ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลบุณยรักษ์ ได้มองเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองดังกล่าว จึงได้ร่วมกับ อาจารย์กัลยาณี บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุณยรักษ์ และคณะคุณครู จัดตั้งโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียนได้มีโอกาสศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของสังคมเมืองและสังคมชนบทว่ามีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันอย่างไร

โดยโครงการแรก เริ่มต้นแรกเปลี่ยนความรู้ที่โรงเรียนบ้านหนองช้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้ประสานงานกับพระมหาวีระพันธุ์ ชุติปัญโญ ,พระอาจารย์อำนาจ ปริปุณโณ ,และอาจารย์สุดโสม เติมทานาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองช้าง เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆ ที่โรงเรียนบ้านหนองช้างได้มาสัมผัส ศึกษาแหล่งเรียนรู้และวิถีชีวิตในกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกิจกรรมและแสดงความสามารถ(โปงลาง)ให้คนอื่นได้ชม อันจะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ที่กว้างขวางหลากหลาย และทันสมัย โดยยังคงรักษาวัฒนธรรม และความเป็นไทยเอาไว้