วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ วัตถุประสงค์


ภารกิจ (Mission)  

 

 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กให้มีระเบียบวินัย รู้จักการเสียสละและแบ่งปัน มีจิตใจที่ดีงาม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี กีฬา
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
 5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
 7. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
 8. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กคิดและการแก้ปัญหา
 9. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 10. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
 11. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน
 12. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย
 13. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างที่ดี
 14. จัดสภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ทั้งภายใน-ภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 15. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีระบบและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน  

 

 1. เด็กทุกคนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่เจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
 2. เด็กทุกคนมีระเบียบวินัย รู้จักการเสียสละและแบ่งปัน มีจิตใจที่ดีงาม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
 3. เด็กทุกคนมีความชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี กีฬา
 4. เด็กทุกคนช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
 5. เด็กทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
 6. เด็กทุกคนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 7. เด็กทุกคนใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
 8. เด็กทุกคนคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
 9. เด็กทุกคนมีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 10. เด็กทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
 11. เด็กทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน
 12. เด็กทุกคนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย
 13. บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความสามารถ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างที่ดี
 14. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ทั้งภายใน-ภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 15. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
 16. ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก