ระเบียบการรับสมัคร / ค่าใช้จ่าย


ค่าใช้จ่าย

ระดับเนอสเซอรี่ และระดับชั้น อนุบาล 1-3  

 

รับนักเรียน ชาย – หญิง ไป – กลับ

 • ระดับชั้นอนุบาล อายุ ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 6 ปี
 • ระดับเนอสเซอรี่ อายุ ตั้งแต่ 2 ปี ถึง 3 ปี

หลักฐานในการสมัครเรียน

 • สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง 1 ฉบับ (กรณีที่ผู้ปกครองไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านร่วมกับเด็ก)
 • สำเนาสูติบัตรของเด็ก 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายของเด็ก ขนาด 1 นิ้ว 4 ใบ (รูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
 • รูปถ่ายของบิดา / มารดา ขนาด 1 นิ้ว ท่านละ 4 ใบ (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายของผู้มีสิทธิรับนักเรียน ไม่เกิน 2 ท่าน ท่านละ 1 ใบ

** ผู้ปกครองต้องนำเด็กมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารดังกล่าวข้างต้น ให้ครบถ้วน **

การชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ  

 

ในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ดังนี้

เทอมต้น เปิดภาคเรียน เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน

 • ปิดภาคเรียน เดือนตุลาคม
 • ชำระค่าเทอมต้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม

เทอมปลาย เปิดภาคเรียน เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม

 • ปิดภาคเรียน เดือนเมษายน
 • ชำระค่าเทอมปลาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน

*** ฝากเรียนพิเศษเดือนเมษายน และ เดือนตุลาคม ชำระในวันที่ 1 – 7 ของเดือน ***

ชำระได้ที่ฝ่ายการเงิน(ห้องธุรการ)
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07.00 ถึง 17.30 น.
และ วันเสาร์ เวลา 08.00 ถึง 14.00 น.

ทางโรงเรียนฯ ได้เปิดทำการสอนพิเศษ  

 

ในระหว่างช่วงปิดภาคเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการดูแลเด็ก และเพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้นอนุบาล3 ที่ต้องเข้าสอบเพื่อศึกษาต่อในชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 ในระดับโรงเรียนที่ต้องมีการสอบคัดเลือก

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเพิ่ม ความมั่นใจสำหรับตัวนักเรียนเอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะทบทวนความรู้ ฝึกการเข้าฐานปฏิบัติ รวมทั้งฝึกด้านเชาว์ปัญญา และการเรียนรู้พร้อมทั้งให้เด็กได้มีโอกาสแสดงความคิดริเริ่มจากการเล่น ทำให้มีการพัฒนาการด้านการตัดสินใจ แก้ปัญหาการวางแผนคาดการณ์ล่วงหน้าได้ดียิ่งขึ้น

อนึ่ง การเตรียมความพร้อมดังกล่าวควรเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมถึงให้สอดคล้อง กับแผนการเรียนของทางโรงเรียนฯ