กิจกรรมพิเศษ เสริมสร้างทักษะ


 


จุดประสงค์ของการเรียนฟุตบอล

 1. รู้จักใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย
 2. มีทักษะเบื้องต้นในการเล่นฟุตบอล
 3. สามารถเล่นเป็นทีมร่วมกับเพื่อนๆ ได้
 4. ฝึกความอดทนและพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อ
 5. สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลินกับการเล่นฟุตบอล
 6. รู้จัก รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา


เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาดนตรีขึ้น ซึ่งมีจุดหมายดังต่อไปนี้

 1. เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นคนกล้าแสดงออก
 2. เพื่อกล่อมเกลาให้นักเรียนเป็นคนมีนิสัยอ่อนโยน ไม่ก้าวร้าว
 3. เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
 4. เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะพื้นฐานทางดนตรี


เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่อยากรู้ อยากเห็นซึ่งเด็กสามารถถ่ายทอดออกมาสู่ผลงานของเด็กเอง และยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือ ให้กล้ามเนื้อมือแข็งแรงอีกด้วย


จุดประสงค์ของการเรียนว่ายน้ำ

 • รู้จักใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย
 • สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเบื้องต้น
 • สามารถลอยตัวในน้ำได้
 • ว่ายน้ำเป็นท่าได้ คือ ท่าฟรีสไตล์ ท่ากบ ท่ากรรเชียง ท่าผีเสื้อ


ท่านผู้ปกครองสามารถดูข้อมูลและรูปภาพกิจกรรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/bunyarak


นาฏศิลป์สากลหรือบัลเล่ย์ เป็นศิลปะการแสดงที่เสริมสร้างจินตนาการไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย ที่ทำให้มีบุคลิกภาพที่ดีและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

นอกจากนี้บัลเล่ย์ยังเป็นการปลูกฝังสุนทรีย์ทางอารมณ์ มีดนตรีและรสนิยมที่ดีทางศิลปะอีกด้วย ในด้านการเรียนการสอน ได้ทำการสอนในหลักสูตรระบบ Royal Academy of Dance (RAD),Londonมาใช้ควบคู่กับ Creative Dance (การเต้นอย่างสร้างสรรค์) โดยคณะอาจารย์จากโรงเรียนอารีย์นาฏศิลป์


เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ท่ารำเบื้องต้น เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้เป็นสมบัติอันมีค่าประจำชาติ พร้อมทั้งปลูกฝั่งให้มีนิสัยรักในศิลปะแขนงนี้ และเปิดโอกาสให้เด็กกล้าแสดงออก เสริมสร้างบุคลิกภาพของเด็กได้อีกด้วย


เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการตีขิมเบื้องต้น รู้จักส่วนประกอบของขิม ฝึกตีเพลงง่ายๆ ตามวัยของเด็ก อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป และส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก