กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ ครู – เด็ก – ผู้ปกครอง


ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านและโรงเรียน ถ้ามีการติดต่อสื่อสาร และการให้ข้อมูลที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ชัดเจน จะมีผลในการเรียนรู้และปรับแก้พฤติกรรมต่างๆ ของเด็กเป็นไปได้อย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับตัวเด็ก เพื่อปรับหรือแก้ไขพัฒนาการของเด็กได้ทันทีและถูกต้อง และให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ในตัวเด็กเป็นสำคัญ

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ ครู - เด็ก - ผู้ปกครอง