กฎและระเบียบของโรงเรียน


 
กรุณาคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดของกฎระเบียบของทางโรงเรียนในแต่ละหัวข้อ

1. การแสดงความเคารพ และจรรยามารยาท
2. เวลาเรียน
3. การมาโรงเรียน
4. การหยุดเรียน
5. การส่ง และการรับนักเรียน
6. การขึ้นบนอาคารเรียน
7. การเจ็บป่วยของนักเรียน
8. การจัดกระติกน้ำส่วนตัว และเตรียมนมกล่องให้กับนักเรียน
9. การนำขนม และของเล่นมาโรงเรียน
10. การจอดรถส่ง- รับนักเรียน
11. สมุดรายงานประจำวัน
12. จดหมายของทางโรงเรียนฯ
13. อุปกรณ์การเรียน
14. การตรวจสุขภาพนักเรียน
15. การประกันอุบัติเหตุ
16. การบริการรถรับ-ส่งนักเรียน
17. การจัดทัศนศึกษานอกสถานที่
18. เรื่องอื่นๆ
19. การบริการพิเศษ
20. การให้ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน
21. ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน
22. เครื่องใช้ที่นักเรียนต้องนำมาโรงเรียน


1. การแสดงความเคารพ และจรรยามารยาท  

 

 1. เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนฯ ให้แสดงความเคารพคุณครู ด้วยการไหว้และกล่าวคำว่าสวัสดี ค่ะ/ครับ
 2. เมื่อนักเรียนพบ สวนทาง หรือเดินผ่านคุณครู/ผู้ใหญ่ ให้ทำความเคารพด้วยการไหว้/ เดินก้มหลัง
 3. นักเรียนต้องเคารพ เชื่อฟัง บิดา มารดา ผู้ปกครอง และคุณครูทุกท่าน
 4. นักเรียนต้องเป็นผู้มีมารยาทดี มีความประพฤติเรียบร้อย
 5. นักเรียนต้องรู้จักกล่าวคำ “สวัสดี” “ขอบคุณ” “ขอโทษ” ตามโอกาสอันเหมาะสม
 6. นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาด และสาธารณสมบัติของโรงเรียนฯ
 7. นักเรียนต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายของ
 8. นักเรียนต้องขยันหมั่นเพียร และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

2. เวลาเรียน  

 

โรงเรียนฯ เปิดสอนในวันทำการปกติ คือ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
เข้าเรียนเวลา 08.00 น. เลิกเรียนเวลา 15.30 น.
สอนพิเศษในวันเสาร์ เวลา 8.00 – 14.00 น.

การประเมินผลความพร้อม และพื้นฐานพัฒนาการ

 • ครั้งที่ 1 ประเมินผลกลางภาค ประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม
 • ครั้งที่ 2 ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน

3. การมาโรงเรียน  

 

นักเรียนทุกคนจะต้องมาถึงโรงเรียนฯ ก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมประจำวัน ดังนี้

 • เวลา 07.00 – 07.50 น.
  สนทนากับคุณครู เล่นของเล่นเพื่อเสริมทักษะ และทำกิจกรรมเสริมในห้องเรียน
 • เวลา 08.00 – 08.30 น.
  เคารพธงชาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ออกกำลังกายตามจังหวะเพลงนักเรียน แสดงความสามารถบนเวที กิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม นิทาน หุ่นมือ ณ ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนฯ
 • เวลา 08.30 – 15.30 น.
  เข้าห้องเรียน และทำกิจกรรมประจำวัน

นักเรียนที่มาโรงเรียนสาย ระหว่างเพื่อนๆ กำลังสวดมนต์ นั่งสมาธิ ให้วางกระเป๋า ไว้หน้าห้องธุรการ และเข้าร่วมกิจกรรมกับคุณครู ณ ห้องโถงชั่วคราว

นักเรียนที่มาโรงเรียนสายหลัง 08.30 น. ผู้ปกครองนำส่งนักเรียนที่ห้องธุรการ และ คุณครูจะนำนักเรียนส่งที่ห้องเรียน

4. การหยุดเรียน  

 

ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง โดยการแจ้งเรื่อง “ลาป่วย” หรือ “ลากิจ” ของนักเรียนที่ คุณครูประจำชั้น ผ่านสมุดรายงานประจำวัน หรือ คุณครูฝ่ายธุรการ ทุกครั้งที่นักเรียนหยุดเรียน

5. การส่ง และการรับนักเรียน  

 

 1. ขอความกรุณา ส่ง และรับนักเรียน ตามเวลาที่กำหนด คือ
  • แผนกอนุบาล ส่งก่อนเวลา 08.00 น. และรับกลับภายในเวลา 15.30 น.
  • แผนกเนอสเซอรี่ ส่งก่อนเวลา 08.00 น. และรับกลับภายในเวลา 15.30 น.
 2. ผู้ปกครองกรุณาแสดง “บัตรรับนักเรียน” (ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้) กับ คุณครูเวรทุกครั้งที่มารับนักเรียน
 3. ในกรณีที่เปลี่ยนผู้มารับ กรุณาแจ้งให้ทางโรงเรียนฯ ทราบทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2274-3944-5, 0-2274-3957, 0-2274-3521 หรือทางสมุดรายงานประจำวัน ต่อคุณครูประจำชั้น
 4. เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ทางโรงเรียนฯ มีสิทธิ์จะไม่ให้นักเรียนกลับ ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่แสดงบัตร, ไม่มีบัตรรับนักเรียน หรือ ผู้รับไม่ตรงกับบัตรรับนักเรียน โดยไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อน
 5. ในกรณีที่ “บัตรรับนักเรียน” หาย กรุณาแจ้งให้คุณครูฝ่ายธุรการ หรือ คุณครูประจำชั้นทราบโดยด่วนเพื่อป้องกันการแอบอ้าง และจะได้จัดทำบัตรรับนักเรียนใหม่ให้กับ ผู้ปกครองต่อไป
 6. การรับนักเรียนกลับก่อนเวลาเลิกเรียน ผู้ปกครองกรุณาแจ้งให้คุณครูประจำชั้น ทราบล่วงหน้าใน “สมุดรายงานประจำวัน” รับนักเรียนที่ ห้องธุรการ เท่านั้น หรือแจ้งที่คุณครูฝ่ายธุรการทางโทรศัพท์เพื่อทางคุณครูจะได้เตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมล่วงหน้า และรอรับนักเรียนที่ห้องธุรการ เท่านั้น

6. การขึ้นบนอาคารเรียน  

 

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน ทางโรงเรียนฯ ไม่อนุญาต ให้ผู้ปกครอง หรือ บุคคลภายนอกขึ้น ไปบนอาคารเรียนโดยเด็ดขาด

ในกรณีที่ผู้ปกครอง มีความประสงค์จะพบกับคุณครูประจำชั้น กรุณาติดต่อที่คุณครูเวร หรือที่คุณครูฝ่ายธุรการก่อน

7. การเจ็บป่วยของนักเรียน  

 

ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วย ขณะอยู่ที่โรงเรียนฯ
ทางคุณครูจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และจะโทรศัพท์แจ้งผู้ปกครองให้ทราบ เพื่อรับนักเรียนกลับ และนำไปพบแพทย์ประจำตัวหรือพักรักษาตัวที่บ้าน จนกว่าจะหายเป็นปกติ

ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยขณะอยู่ที่บ้าน
ขอให้ผู้ปกครองนำนักเรียนไปพบแพทย์และพักรักษาตัวที่บ้าน เมื่อหายเป็นปกติดีแล้ว จึงส่งนักเรียนกลับมาเข้าเรียนต่อ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค และเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น

8. การจัดกระติกน้ำส่วนตัว และเตรียมนมกล่องให้กับนักเรียน  

 

ทางโรงเรียนฯ ได้จัดน้ำดื่มที่สะอาดให้นักเรียนได้ดื่มทุกวัน
หากผู้ปกครองมีความประสงค์จะจัด “กระติกน้ำ” ส่วนตัวให้บุตร–หลานนำมาดื่มที่โรงเรียนฯ กรุณาเขียนชื่อ ชั้นเรียนของบุตร–หลาน บนกระติกน้ำ ให้ชัดเจนและไม่ลอกหลุดง่าย

ทางโรงเรียนฯ ได้จัดนมเป็นอาหารว่างให้นักเรียนได้ดื่มในช่วงเช้าทุกวัน
ส่วนการดื่ม นมในช่วงบ่าย ผู้ปกครองสามารถจัดนมกล่อง (ควรเป็นรสจืด) จำนวน 2 กล่อง ให้นักเรียนนำมาดื่มที่โรงเรียนได้ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และเจริญเติบโตยิ่งขึ้น

9. การนำขนม และของเล่นมาโรงเรียน  

 

ทางโรงเรียนฯ ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำขนมทุกชนิดมาโรงเรียนฯ เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน อาหารที่ทางโรงเรียนฯ จัดให้อย่างเต็มที่ และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับนักเรียนที่ไม่ได้นำขนมมารับประทาน

และไม่อนุญาตให้นักเรียนนำของเล่นมาเล่นที่โรงเรียน เพราะอาจเกิดอันตราย หรือสูญหายได้ ทางโรงเรียนฯ ได้จัดของเล่นต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ และเสริมทักษะได้เป็นอย่างดี ให้กับนักเรียนได้เล่นกันอย่าง เพียงพออยู่แล้ว

10. การจอดรถส่ง- รับนักเรียน  

 

เพื่อความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดกับผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่สัญจรไปมาหน้าบริเวณโรงเรียนฯ ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และกรุณาจอดรถให้เป็นระเบียบ โดยจอดรถให้ชิดขอบทางเท้าหรือในที่ที่ทางโรงเรียนฯ ได้จัดให้ และไม่จอดรถขวางทางเข้า–ออกประตูโรงเรียน หรือหน้าประตูบ้านของผู้อื่น พร้อมทั้งล็อคประตูรถให้เรียบร้อย

ตอนเช้า
ทางโรงเรียนจะเปิดประตูทั้งด้านเนอสเซอรี่และด้านอนุบาล โดยประตูด้านเนอสเซอรี่จะเปิดจนถึงเวลา 08.00 น.

ตอนเย็น
ทางโรงเรียนฯ จะเปิดเฉพาะประตูด้านเนอสเซอรี่เท่านั้น เพื่อความสะดวกของการจราจร นอกโรงเรียนฯ ตั้งแต่ 15.00–17.00 น.

ในกรณีฝนตก

ตอนเช้า
ผู้ปกครองกรุณาส่งนักเรียนที่ประตูด้านเนอสเซอรี่เท่านั้น

ตอนเย็น
เพื่อความปลอดภัย และรวดเร็วในการรับนักเรียน ผู้ปกครองกรุณาจัดทำป้ายชื่อ-นามสกุล และ ชั้นเรียน ของบุตร–หลานของท่าน โดยใช้กระดาษพื้นสีขาว พิมพ์ หรือเขียนตัวอักษรสีดำ ขนาด 2 นิ้ว เพื่อให้เห็นชัดเจน (โดยนำมาประทับตราโรงเรียนฯ ที่ห้องธุรการล่วงหน้า) เมื่อท่านมารับนักเรียน กรุณานำป้ายชื่อวางไว้ที่กระจกรถยนต์ด้านหน้ารถของท่านพร้อมทั้งแสดงบัตรรับนักเรียนกับคุณครูเวรด้วย

11. สมุดรายงานประจำวัน  

 

คุณครูประจำชั้นจะรายงานพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่–ชั้นอนุบาล 1 ให้ผู้ปกครองได้ทราบใน “สมุดรายงานประจำวัน” ทุกวัน ส่วนในชั้นอนุบาล 2–3 คุณครูจะรายงานเพิ่มในเรื่องการบ้าน การอ่านหนังสือเพิ่มเติม ให้ผู้ปกครองได้ทราบทุกวัน ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการเซ็นชื่อรับทราบ และรายงานพฤติกรรมของนักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้าน ให้คุณครูได้รับทราบทุกวัน พร้อมสอบถามความประพฤติของนักเรียนระหว่างวันได้โดยผ่าน “สมุดรายงานประจำวัน”

12. จดหมายของทางโรงเรียนฯ  

 

ทางโรงเรียนฯ จะมีจดหมายแจ้งข่าวสาร หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบอย่าง สม่ำเสมอ (แนบไปพร้อมกับสมุดรายงานประจำวัน)

ในกรณีที่จดหมายมี “ใบตอบรับ” กรุณากรอกข้อความ และส่งคืนให้กับคุณครูประจำชั้น ภายในวัน และเวลาที่กำหนด

13. อุปกรณ์การเรียน  

 

ทางโรงเรียนฯ จัดอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนได้ใช้ที่โรงเรียนฯ เช่น สมุดเรียน หนังสือ เอกสาร โรเนียว (Sheet) และจัดเครื่องเขียน เช่น ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด สีเทียน สีน้ำ เกมการศึกษาต่างๆ ให้นักเรียนตลอดปีการศึกษา โดยนักเรียนไม่ต้องนำมาจากบ้าน

14. การตรวจสุขภาพนักเรียน  

 


ทางโรงเรียนฯ ได้รับความร่วมมือจาก คณะแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชน อาทิ โรงเพยาบาลเดชามาทำการตรวจสุขภาพร่างกายและฟันของนักเรียน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

15. การประกันอุบัติเหตุ  

 

ทางโรงเรียนฯ มอบให้ “บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด” ในการควบคุม ดูแล ของสมาคมสหพันธ์โรงเรียนราษฎร์ จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนทุกคนตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ปกครองนำนักเรียนไปรับการรักษา และให้แพทย์ออก “ใบรับรองแพทย์” ว่านักเรียนได้รับอุบัติเหตุจริง พร้อมทั้งนำ “ใบเสร็จรับเงิน” ค่ารักษาพยาบาล มามอบให้ที่ฝ่ายธุรการ ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อทางโรงเรียนฯ จะได้ติดต่อกับทางบริษัทฯ จ่ายเงินค่าชดเชยตามวงเงินใน “ใบเสร็จรับเงิน” ซึ่งจะต้องไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง

16. การบริการรถรับ-ส่ง นักเรียน  

 

ทางโรงเรียนฯ ได้จัดมีการให้บริการ รถรับ–ส่ง นักเรียน ด้วยรถตู้ปรับอากาศ ติดป้าย “โลโก้โรงเรียน” เพื่อเพิ่มความระมัดระวังของบุคคลอื่นที่ใช้ถนนร่วมกัน โดยจะมีคุณครูของทางโรงเรียนฯ ที่ทำงานร่วมกับทางโรงเรียนมาถึง 15 ปี เป็นผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของเด็กๆ อัตราค่าบริการคิดตามระยะทาง ติดต่อได้ที่ฝ่ายธุรการ

17. การจัดทัศนศึกษานอกสถานที่  

 

ทางโรงเรียนฯ จะนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีละ 1–2 ครั้ง โดยจัดไปเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 ห้องเรียน และจัดคุณครูไปให้การดูแลอย่างใกล้ชิด (รายละเอียดทางโรงเรียนฯ จะมีจดหมายแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ และตอบรับล่วงหน้าทุกครั้ง)

18. เรื่องอื่นๆ  

 

ทางโรงเรียนฯ ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ดังนี้

 1. รับ/ส่งนักเรียนให้ตรงเวลา
 2. ให้ความร่วมมือในการเข้าประชุม ร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนฯ ได้จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยกันส่งเสริม นักเรียนให้กล้าแสดงออก และมีความมั่นใจในตนเอง พร้อมที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมได้ในระดับต่อไป
 3. เมื่อนำนักเรียนมาถึงโรงเรียนฯแล้ว ให้ส่งนักเรียนที่คุณครูเวรทันทีเพื่อนักเรียนจะได้มีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเพื่อนที่อยู่ในห้องด้วยกัน
 4. ในกรณีที่ผู้ปกครองให้บุคคลอื่น มาติดต่อกับทางโรงเรียนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ของนักเรียน หรือฝากสิ่ง ของให้กับนักเรียน กรุณาให้บุคคลนั้นถือ “บัตรรับนักเรียน” มาด้วย และโทรศัพท์แจ้งคุณครูที่ฝ่าย ธุรการ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
 5. ผู้ปกครองแสดงบัตรรับนักเรียน เมื่อมาติดต่อกับทางโรงเรียนฯ
 6. ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับบุตร–หลาน เมื่ออยู่ที่บ้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางโรงเรียนฯ

19. การบริการพิเศษ  

 

ทางโรงเรียนฯ จัดอาหารเช้า และอาหารเย็นไว้บริการให้กับนักเรียน

อาหารเช้า
นักเรียนที่ต้องการรับประทานอาหารเช้าที่โรงเรียนฯ ผู้ปกครองนำส่งนักเรียนถึง โรงเรียนฯ ภายในเวลา 07.30 น.

อาหารเย็น
กรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับนักเรียนกลับภายในเวลา 15.30 น.ได้ทางโรงเรียน จัดบริการรับฝากพิเศษ โดยจะจัดให้นักเรียนได้ทำการบ้าน เรียนเสริมพิเศษ และ รับประทานอาหารเย็น ตั้งแต่เวลา 15.30–17.00 น. (ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับภาย ในเวลา 17.30 น.)

20. การให้ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง และโรงเรียน  

 

 1. ส่งนักเรียนให้ทันเข้าแถวในตอนเช้า ก่อนเวลา 8.00 น.นักเรียนที่รับประทานอาหารเช้าที่ โรงเรียนฯ ผู้ปกครองควรส่งก่อนเวลา 7.30 น. และ รับกลับในเวลา 15.30 น. (กรณีที่ฝากให้รับประทานอาหารเย็น ไม่ควรเกิน 17.30 น.)
 2. ให้ความสนใจ “สมุดบันทึกประจำวัน” ระหว่างบ้าน และโรงเรียนฯ ของนักเรียนทุกวันตรวจสอบ และ สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมประจำวันระหว่างอยู่ที่โรงเรียนพร้อมทั้งบันทึกตอบกลับพฤติกรรมระหว่าง อยู่ที่บ้าน เพื่อร่วมกันส่งเสริมและหาแนวทางแก้ไขให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
 3. ส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีของโรงเรียนฯ และคุณครูให้นักเรียนได้เข้าใจไม่ยกเอาตัวคุณครูหรือโรงเรียนฯ มาข่มขู่เด็ก
 4. ดูแลเครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และสะอาดอยู่เสมอ
 5. ดูแลทรงผมนักเรียนให้เรียบร้อย นักเรียนชาย ไว้ผมรองทรงสั้น นักเรียนหญิงถ้าผมยาวให้รวบผม /ถักผม ติดกิ๊บหรือโบว์ให้สวยงาม เล็บมือและเล็บเท้า ตัดสั้นและสะอาดอยู่เสมอเพื่อสุขภาพอนามัย ที่ดีของตัวนักเรียนเอง
 6. ดูแลสมุดบันทึกประจำวัน หนังสือแบบเรียนเสริมทักษะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 7. ดูแลสุขภาพนักเรียนให้มีจิตใจสดชื่น แจ่มใสอยู่เสมอกรณีไม่สบายควรพักรักษาตัวให้หายดีเป็นปกติเสียก่อน จึงให้มาโรงเรียนฯ หากมียาให้เขียนชื่อติดฉลากให้ชัดเจน
 8. ไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมใส่ของประดับที่มีค่า หรือนำของเล่นมาโรงเรียนฯ หากนำมาทางโรงเรียนฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สูญหายหรือเสียหาย
 9. ส่งเสริมให้นักเรียน ประพฤติ ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนฯ และเน้นทางด้าน คุณธรรม จริยธรรมอยู่เสมอ
 10. ส่งเสริมการพูดจาให้ไพเราะ อ่อนหวานอยู่เสมอ นักเรียนชาย พูด “ครับ” นักเรียนหญิง พูด “ค่ะ” เรียกคำแทนตัวเพื่อนว่า “คุณ….” ก่อนเรียกชื่อ
 11. กรณีพบปัญหาของนักเรียนที่ผิดปกติไปจากเดิม ให้รีบปรึกษาคุณครูประจำชั้นโดยเร่งด่วน เพื่อหาทางป้องกันแก้ไข
 12. พบคุณครูใหญ่ เพื่อปรึกษาหรือขอคำแนะนำด้านการเรียน การสอน ของนักเรียนได้ตลอดเวลาทำการ

21. ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน  

 

ชั้นเนอสเซอรี่

วันจันทร์ ชุดกีฬา สวมชุดกีฬาของทางโรงเรียนฯ
นักเรียนชายและหญิง


 • เสื้อกีฬาปกโปโลสีชมพู ปักชื่อ – นามสกุล ด้านขวามือระดับเดียวกับสัญลักษณ์ของโรงเรียนฯ ด้วยด้ายสีฟ้า ขนาดตัวอักษร 1 เซนติเมตร
 • กางเกงกีฬาขาสั้นสีขาว ปักชื่อ – นามสกุล ที่ปลายขากางเกงด้านขวามือ ด้วยด้ายสีฟ้า ขนาดตัวอักษร 1 เซนติเมตร
 • รองเท้ากีฬาสีขาว ถุงเท้าสีขาว
วันอังคาร ถึง วันพฤหัสบดี
นักเรียนชาย


 • เสื้อสีชมพูแขนสั้น คอฮาวาย เอวจั๊ม กระดุมหน้าผ่าตลอด ด้านซ้ายสกรีนสัญลักษณ์โรงเรียนฯ ด้านขวาปักชื่อ–นามสกุล ด้วยด้ายสีฟ้า ขนาดตัวอักษร 1 เซนติเมตร
 • กางเกงขาสั้นสีฟ้า กระเป๋าด้านข้าง 2 ใบ ปักชื่อ – นามสกุลที่ปลายขากางเกง
  ด้านขวามือ ด้วยด้ายสีฟ้า ขนาดตัวอักษร 1 เซนติเมตร
 • รองเท้ากีฬาสีขาว ถุงเท้านักเรียนสีขาว
นักเรียนหญิง


 • ชุดเสื้อกระโปรงติดกัน เสื้อสีชมพู คอกลมกุ๊นสีฟ้า ซิปหลัง ด้านซ้ายสกรีนสัญลักษณ์โรงเรียนฯ ด้านขวาระดับเดียวกันปักชื่อ- นามสกุลด้วยด้ายสีฟ้า ขนาดตัวอักษร 1 เซนติเมตร กระโปรงจีบรูดรอบตัวสีฟ้า ผูกโบว์ทั้งสองข้าง
 • กางเกงขาสั้นสีฟ้า กระเป๋าด้านข้าง 2 ใบ ปักชื่อ – นามสกุลที่ปลายขากางเกงด้านขวามือ ด้วยด้ายสีฟ้า ขนาดตัวอักษร 1 เซนติเมตร
 • รองเท้ากีฬาสีขาว ถุงเท้านักเรียนสีขาว
วันศุกร์ วันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
นักเรียนชาย


 • เสื้อแขนสั้นลายไทย สีน้ำเงิน ฟ้า คอตั้ง ผ่าตลอด มีกระเป๋าที่อกด้านซ้าย
 • กางเกงขาสั้นสีขาว ซิปหน้า
 • รองเท้ากีฬาสีขาว ถุงเท้านักเรียนสีขาว
นักเรียนหญิง


 • เสื้อแขนสั้น คอวีป้ายผูกโบว์ที่เอวระบายชายรอบตัว
 • กระโปรงผ้าลายไทย เป็นแบบนุ่งสำเร็จ ป้ายทับด้านซ้าย
 • รองเท้ากีฬาสีขาว ถุงเท้านักเรียนสีขาว

หมายเหตุ สำหรับเครื่องแบบชุดไทย ทางโรงเรียนฯ จัดช่างมาวัดตัวและตัดให้ภายหลัง

ชั้นอนุบาล 1 ถึงอนุบาล ที่ 3

วันจันทร์ ชุดกีฬา สวมชุดกีฬาของทางโรงเรียนฯ
นักเรียนชายและหญิง


 • เสื้อกีฬาปกโปโลสีฟ้า ปักชื่อ – นามสกุล ด้านขวามือระดับเดียวกับสัญลักษณ์ของโรงเรียนฯ ด้วยด้ายสีชมพู ขนาดตัวอักษร 1 เซนติเมตร
 • กางเกงกีฬาขาสั้นสีขาว ปักชื่อ – นามสกุล ที่ปลายขากางเกงด้านขวามือ ด้วยด้ายสีชมพู ขนาดตัวอักษร 1 เซนติเมตร
 • รองเท้ากีฬาสีขาว ถุงเท้าสีขาว
วันอังคาร ถึง วันพฤหัสบดี
นักเรียนชาย


 • เสื้อสีขาวแขนสั้น คอฮาวาย เอวจั๊ม กระดุมหน้าผ่าตลอด ด้านซ้ายบนกระเป๋าปักสัญลักษณ์โรงเรียนฯ ด้วยด้ายสีฟ้า ด้านขวาปักชื่อ–นามสกุล ด้วยด้ายสีฟ้า ขนาดตัวอักษร 1 เซนติเมตร
 • กางเกงขาสั้นสีฟ้า กระเป๋าด้านข้าง 2 ใบ ปักชื่อ–นามสกุลที่ปลายขากางเกงด้านขวามือ ด้วยด้ายสีฟ้า ขนาดตัวอักษร 1 เซนติเมตร
 • รองเท้านักเรียนสีดำ ถุงเท้านักเรียนสีขาว
นักเรียนหญิง


 • ชุดเสื้อกระโปรงติดกัน เสื้อสีขาว คอบัวกุ๊นสีฟ้า กระดุมผ่าหน้าตลอด ติดโบว์ระหว่างอก กระเป๋าที่อกด้านซ้ายปักสัญลักษณ์โรงเรียนฯ ด้วยด้ายสีฟ้า ด้านขวาปักชื่อ–นามสกุล ด้วยด้ายสีฟ้า ขนาดตัวอักษร 1 เซนติเมตร
 • กระโปรงจีบรอบตัวสีฟ้า
 • รองเท้านักเรียนสีดำ ถุงเท้านักเรียนสีขาว
วันศุกร์ วันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
นักเรียนชาย


 • เสื้อแขนสั้นลายไทย สีน้ำเงิน ฟ้า คอตั้ง ผ่าตลอด มีกระเป๋าที่อกด้านซ้าย
 • กางเกงขาสั้นสีขาว ซิปหน้า
 • รองเท้านักเรียนสีดำ ถุงเท้านักเรียนสีขาว
นักเรียนหญิง


 • เสื้อแขนสั้น คอวีป้ายผูกโบว์ที่เอวระบายชายรอบตัว
 • กระโปรงผ้าลายไทย เป็นแบบนุ่งสำเร็จ ป้ายทับด้านซ้าย
 • รองเท้านักเรียนสีดำ ถุงเท้านักเรียนสีขาว

หมายเหตุ สำหรับเครื่องแบบชุดไทย ทางโรงเรียนฯ จัดช่างมาวัดตัวและตัดให้ภายหลัง

22. เครื่องใช้ที่นักเรียนต้องนำมาโรงเรียน  

 

ทุกเช้าวันจันทร์ ในถุงย่ามประกอบไปด้วย

 • ผ้ากันเปื้อน จำนวน 2 ผืน
 • ชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก จำนวน 1 ชุด
 • ชุดนอน จำนวน 2 ชุด (ยกเว้นนักเรียนชั้นอนุบาล 3)
 • ผ้าขนหนูผืนใหญ่ และผืนเล็ก อย่างละ 1 ผืน
 • ชุดฟุตบอล/ ชุดยิม/ ชุดเทควันโด้/ ชุดรำไทย/ ชุดบัลเล่ย์ พร้อมรองเท้า (ในกรณีนักเรียนที่เรียนกิจกรรมเสริมพิเศษ)

ทุกเย็นวันศุกร์ ทางโรงเรียนฯ จะจัดส่งของใช้ทุกชิ้นให้ผู้ปกครองนำกลับไปซัก ทำความสะอาด จัดเตรียมมาให้นักเรียนนำมาโรงเรียนฯ อีกครั้งในเช้าวันจันทร์